Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Byggnadsvård » Byggnadsvård - vidareutbildning  

Författare Meddelande
Susannac
Medlem
Användarnamn: Susannac

Meddelande nummer: 3
Registrerat: 2-2013
Skickat måndag den 18 mars 2013 - 11.33:   

Just nu kan du söka till höstens utbildning vid Uppsala Universitet Campus Gotland på www.antagning.se

Byggnadsvård – vidareutbildning får från hösten 2013 ny skepnad. Nytt är namnet, att utbildningen ges på avancerad nivå och att vi erbjuder utbildningen genom kurspaket eller fristående kurser. Det vi inte har ändrat på är möjligheten att kombinera utbildningen med professionell yrkesverksamhet. Det gör vi genom att varje kurs bygger på intensiva kurstillfällen där teori, praktik och examination integreras och som förutsätter egna studier mellan kursträffarna

Vidareutbildningen syftar till att ge en bred förankring i det byggnadsantikvariska fältet där baskunskaper integreras med fördjupade analyser av mer problematiserande karaktär. Syftet är också att kunna erbjuda professionella inom byggsektorn, planeringssektorn och kulturmiljösektorn möjligheter att leva upp till utbildningskraven i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga avseende kulturvärden, BFS 2011:15 - KUL 2.

2 § Den sakkunnige ska kunna sätta in, analysera och tolka byggnadsverk i ett kulturhistoriskt sammanhang. Därutöver ska den sakkunnige äga kunskap om

– i Sverige förekommande äldre byggnadstekniker och material,

– arkitekturhistoria och byggnadstradition,

– restaureringarnas teori och historia.

4 § Den sakkunnige ska ha kunskap om och förståelse för de olika anspråk som kan ställas på ett byggnadsverk vid ändring. För både behörighet N och K krävs att sökanden ska ha kunskap om plan- och bygglagen (2010:900), PBL, lagen om kulturminnen m.m. (1988:950), KML, plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, samt de förordningar och föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar liksom om Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR (1996:4) eller motsvarande gällande regler. Vidare krävs kännedom om tillämpliga delar av miljöbalken (1998:808) och förordningar meddelade med stöd av den. Särskild vikt ska läggas vid de delar av regelverket som är tillämpliga vid ändring av byggnadsverk. Sökandens kunskap ska kontrolleras genom skriftligt kunskapsprov.

För behörighet N – 60 hp byggnadsantikvarisk inriktning

För behörighet K – 90 hp byggnadsantikvarisk inriktning.

Rekommenderad studiegång:
År 1: Bebyggelsens tradition och historia, 15 hp (ht); Byggnadstekniker och restaurering, 15 hp (vt)
År 2: Regelverk och processer för planering, byggande och bevarande, 15 hp (ht); Individuellt fördjupningsarbete, 15 hp (vt)
År 3: Tillämpad byggnadsvård och restaurering, 15 hp (ht); Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, 15 hp (vt)